Cirkulär ekonomi

Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan.

Visste du att...

bygg- och fastighetssektorn pekas ut av både EU och Sverige som ett av de prioriterade områdena i omställningen till en cirkulär ekonomi

Spiraltrappa med hängande glaslampor

Vad är cirkulär ekonomi?​

En cirkulär ekonomi är motsatsen till den linjära ekonomi som har varit dominerande under människans industrialisering. I den linjära ekonomin utvinns råvaror ur jorden, omsätts till material som sedan blir produkter. Dessa produkter används till dess att de fyllt sin funktion och kasseras sedan.

I en cirkulär ekonomi reduceras utvinning av nya råvaror och befintliga produkter återbrukas och återvinns i högsta möjliga mån. 

EU har en plan

Den globala förbrukningen av material som biomassa, fossila bränslen, metaller och mineraler beräknas fördubblas under de kommande 40 åren medan den årliga avfallsgenereringen beräknas öka med 70 % till 2050. Eftersom mer än hälften av de totala växthusgasutsläppen och mer än 90 % av förlusten av biologisk mångfald och vattenstressen beror på utvinning och bearbetning av resurser så lanserade Europeiska kommissionen 2020 ”the New Cirular Economy Action Plan” (CEAP). 

Planen utgör en samlad strategi för en klimatneutral, resurseffektiv och konkurrenskraftig europeisk ekonomi – ett angreppssätt för att uppnå klimatneutralitet 2050 och frikoppla ekonomisk tillväxt från resursanvändning. 

Glasfasad på byggnad i bryssel med flaggor utanför

Byggsektorn en prioritering​

Bygg- och fastighetssektorn pekas ut av både EU och Sverige som ett av de prioriterade områdena i omställningen till en cirkulär ekonomi.

Sergels torg och kulturhuset i Stockholm

Sverige också

Samma år, 2020, antog Sveriges regering en strategi för omställningen till cirkulär ekonomi med visionen att Sverige ska vara ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Det övergripande målet är att omställningen till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030.

”Inom EU skulle över 60 procent av utsläppen från stål-, kemi- och cementindustri kunna elimineras med hjälp av ökad materialeffektivitet och cirkulära affärsmodeller.” Naturvårdsverket, 2019 

Digitalisering för cirkulär omställning

Den svenska regeringen understryker att Sverige och svenska företag kan vara med att utveckla och driva på omställningen till en cirkulär ekonomi genom att erbjuda cirkulära varor och tjänster. Digitalisering pekas ut som en källa till innovation.

”Digital och datadriven innovation skapar nya tekniker och digitala tjänster. De kan bidra till omställningen genom att produkter ersätts av tjänster eller genom att det blir det enklare att återanvända eller dela produkter och tjänster. Digitala lösningar kan även möjliggöra spårning, kartläggning och delning av resurser, ge ökad information om individuella behov och leda till att produkter, processer och produktion utformas på ett optimalt sätt.” Regeringen, 2020