Referenser

Kundprojekt

Vasakronan

I Uppsala har ett av Sveriges största fastighetsbolag Vasakronan ett stort ombyggnadsprojekt av kontorshus från 70-talet och återbruk är i fokus för projektet. Framförallt återvinns stomme och grundläggning, men i övrigt planeras återbruk av tex dörrar, glaspartier och luftkanaler.

Vasakronan har valt att använda Cirkuläras dynamiska digitala inventering av byggmaterial och inventarier. Förhoppningen är att fastighetsägaren genom fokus på återbruk ska spara 180 miljoner kronor, samtidigt som klimatutsläppen beräknas minska med 3800 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) jämfört med en traditionell ombyggnation. 

Lägre kostnad & snabbare projekt

Genom att fokusera på återbruk beräknas projektet bli klart nästan två år tidigare jämfört med en konventionell byggprocess, då beställnings- och tillverkningstider minskas kraftigt.

Präglat av samarbete

Cirkulära medverkar i projektet genom plattformen för registrering och spårning. Dessutom sker ett samarbete med arkitekter och byggledning runt processer och standarder för hur återbruk ska ske i praktiken i projekt som dessa.

Flöden i centrum

Genom att inventera material för återbruk och att ”tagga” det med en etikett som kan spåras med radioteknik blir det lättare att koppla det till en viss fysisk position, speciellt i de fall materialet flyttas. Dessutom finns möjligheten att göra automatiska avläsningar i nära realtid.

Uppsala domkyrka intill Fyrisån
Fyrisån i Uppsala
Miljoner kronor i besparing
0
ton CO2e (koldioxidekvivalenter)
0
dagar kortare projekt
0

Innovationsstöd från Vinnova

Cirkulära fick, under sitt tidigare namn BuildID Materialdatabasen, beviljat stöd från Vinnova, för att vidareutveckla och effektivisera processen med fasta RFID-läsare.

Projektet har pågått parallellt med övrigt utvecklingsarbete, och var genomfört och godkänt i januari 2022.